نوشته های شما ( همراهان و بیمار)

تجربه های مثبت و منفی ، مشکلات و راه هایی که توانستید بر آنها غلبه کنید ، درد و دل ها و هر اطلاعات دیگری که می دانید می تواند برای همدردان شما مفید باشد. در این قسمت بنویسید تا به دست ما برسد و بتوانیم از آن برای هر چه بهتر و مفید تر شدن این سایت استفاده کنیم. در صورت تمایل خوشحال می شویم شماره تماس یا ایمیلتان را داشته باشیم.

با آرزوی بهترین ها برای شما
مدیریت سایت
نوید و بهاره

 

    شهر شما

    موضوع

    پیام شما